Politikker

Bæredygtighedspolitik
”Vi vil gøre mere, med mindre og skabe større værdi for flere – for en bæredygtig fremtid. Det vil vi gøre med respekt for hinanden og vores omgivelser.  Vi vil udvikle os og investere i ny teknologi, også for at mindske vores belastning af miljø og klima. Vi vil bruge maskiner og udstyr fra vugge til grav.

Vi vil åbne os mod de kvaliteter hver enkelt ligeværdige medarbejder har og kan bidrage med. Vi vil tilpasse ansvar og opgaver for medarbejdere efter den enkeltes livsfase. Vores sociale medansvar omfatter også uddannelse af lærlinge samt ansættelse og fastholdelse af udfordrede mennesker. Vi tror på flere chancer.

Vi vil tænke langsigtet på forbedringer og arbejde på løsninger her og nu, hen mod bæredygtighed som en robust virksomhed, der kan bidrage til FN’s verdensmål.”

Miljøpolitik
”Som en virksomhed, der har miljø som et af sine arbejdsområder, ønsker Frisesdahl åbent og synligt at medvirke til at beskytte miljøet og løbende forbedre indsatsen med bl.a. at nedbringe forbruget af de naturlige ressourcer. Frisesdahl vil indkøbe miljøvenligt og brændstofbesparende materiel. El-drevne maskiner vil blive foretrukket i takt med udviklingen af disse. Frisesdahl vil foretrække en højere kvalitet frem for billigere løsninger, varer og ydelser i forventning om et bedre produkt med en længere levetid. Frisesdahl vil herunder også overholde gældende lovgivning.”

Kvalitetspolitik
”Virksomheden ønsker at udføre godt håndværkmæssigt arbejde af en høj kvalitet og herunder opfylde alle relevante krav, normer og standarder for projektet. Medarbejdere opfordres til at overveje om de til enhver tid har udført den kvalitet med det tidsforbrug, de selv ville ønske leveret. Virksomheden vil nøje afstemme forbruget af ressourcer alene til det nødvendige for opgavens løsning. Samtidigt vil Frisesdahl løbende arbejde for at forbedre kvalitetsniveauet, sikre faglig efteruddannelse af medarbejdere og overholde gældende lovgivning.”

Arbejdsmiljøpolitik
”Frisesdahl vil gennem kurser og medarbejderindflydelse bl.a. i arbejdsmiljøorganisationen, sikre et godt arbejdsmiljø. Frisesdahl vil arbejde på løbende at forbedre arbejdsmiljøet bl.a. ved inddragelse af medarbejdere ved indkøb af forbedrede hjælpemidler og maskiner. Frisesdahl vil endvidere arbejde for dialog mellem arbejdsmiljøorganisation og medarbejdere, mellem faggrupper og på tværs af disse. Frisesdahl ønsker ordentlighed, ærlighed, troværdighed og ejerskab. Frisesdahl vil overholde gældende lovgivning.”

Velfærdspolitik
”Frisesdahl vil arbejde for et højt velfærd, der indebærer hensyntagen til den enkelte og dennes familie under kritisk sygdom og død, og i øvrigt i ansættelsesforholdet.

Frisesdahl vil arbejde på at modvirke manglende velfærd som f.eks. stress og depression, ved at arbejde med klare ansættelses- og afskedigelsesforhold, klare funktions- og opgavebeskrivelser, uddannelsesplaner og gode arbejdsmiljøforhold. Frisesdahl ønsker at du taler til andre, som du gerne selv vil tales til. Man må kunne tåle et spejlbillede af sig selv. Vi er ærlige og vil være i øjenhøjde med hinanden.”

Rygepolitik
”Frisesdahl vil sikre at ingen medarbejdere mod deres vilje, udsættes for sundhedsskadelige stoffer fra andres rygning. Ingen må ryge indendørs og i maskiner der benyttes af andre. For at beskytte rygere mod sundhedsskadelige stoffer ønsker Frisesdahl at rygere vil stoppe rygning, og vil støtte dem i forsøg herpå. Politikken gælder også for elektroniske cigaretter uanset om der anvendes nikotin eller ej.”

Alkohol- og stofpolitik
”Frisesdahl vil sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for alle, ved ikke at tillade indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer i arbejdstiden. Ved fødselsdage og lignende særlige lejligheder kan en enkelt genstand dog accepteres, dog ikke for førere af maskiner. Frisesdahl vil endvidere støtte medarbejdere med afhængighed i forsøg på afvænning.”

Færdselspolitik
”Frisesdahl ønsker en sikker færdselskultur hvor alle viser ansvarlighed under kørsel og at der tages hensyn til andre trafikanter. Frisesdahl ønsker færdselsreglerne overholdt og hastighedsbegrænsninger respekteret. Kørsel med overlæs og samtale i håndholdt mobil accepteres ikke, og medarbejdere skal sikre lasten ved fastspænding eller lignende. Frisesdahl ønsker også materiellet renholdt og vedligeholdt.”

Datapolitik
”Frisesdahl vil sikre at data arkiveres enkelt og sikkert og så data kan genfindes. Vi vil registrere færrest mulige data og med lavest mulige følsomhedsgrad, på færrest mulige medier. Vi vil opbevare data i kortest mulig tid, dog i overensstemmelse med lovgivning og slette data efter endt opbevaring. Hvor sletning ikke er ønskeligt for at gemme generel viden, vil vi pseudonymisere data, så de ikke kan spores til en person. Frisesdahl vil fortrinsvist registrere data med hjemmel i lovgivning, og sekundært efter samtykke. Vi vil sikre data fysisk, teknisk og organisatorisk mod andres kendskab og misbrug samt registrere forsøg på utilsigtet dataadgang. Frisesdahl vil alene udlevere data til anden part som har et lovligt krav herpå. Vi vil ikke anvende data til profilering og vil aldrig udlevere data til et tredjeland (land uden for EU/EØS) og/eller international organisation. Vi vil alene i det omfang det er nødvendigt for opnåelse af entrepriser, til vurdering af mål i ledelsessystemet eller til generel markedsføring, anvende persondata. Frisesdahl vil give medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdsparter indsigt i data og følge bestemmelser fra EU og Datatilsynet. Vi vil undlade at registrere biometriske data til identifikation (undtagen foto), og arbejde mod mindst mulige selvregistrering af fingeraftryk, scan af iris og lignende til låsning af mobiltelefoner mv.”